Skip links

Публічний договір про надання готельних послуг

Представник ТМ “БОБРИЦЯ ДАЧА” фізична особа – підприємець Чебакова Тетяна Миколаївна, код 2526916567, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку (надалі – “Виконавець”), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) цей Договір (надалі – “Гість”), з іншого боку, далі разом — “Сторони”, а кожний окремо – “Сторона”, уклали цей договір про надання готельних послуг (далі – “Договір”) на таких умовах:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання Гостем повної та безумовної згоди (Акцепту) на укладення цього Договору в повному обсязі, без підпису паперового примірника Договору Сторонами. Гість приймає (Акцептує) умови цього Договору шляхом замовлення та/або оплати послуг Виконавця через сайт www.bobritsadacha.com, через сайти агентів з продажу (www.booking.com та інших), електронні повідомлення, соціальні мережі, телефон тощо та/або безпосередньо в Готелі під час заповнення реєстраційної картки гостя.
1.2. Цей Договір має юридичну та зобов’язальну силу для Сторін відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України.
1.3. Особи віком до 18 років не мають права замовляти будь-які Послуги на сайті www.bobritsadacha.com, а також замовляти Послуги іншим шляхом.
1.4. Гість підтверджує факт ознайомлення та своєї згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі, включаючи ціни на готельні та інші послуги, та Правилами Готелю шляхом Акцептування цього Договору.
1.5. Будь-яка з наступних дій Гостя вважається Акцептом цього Договору Гостем:
– факт оформлення Замовлення Послуг Виконавця на сайті www.bobritsadacha.com;
– факт оформлення Замовлення Послуг Виконавця на сайті агенту з продажу (www.booking.com та інших);
– факт оплати Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором, на відповідних сторінках на сайті www.bobritsadacha.com та/або на сайті агенту з продажу (www.booking.com та інших);
– факт письмового (в т. ч. в електронній формі засобами електронної пошти, соціальних мереж, інших засобів електронних комунікацій) або усного (в тому числі за телефоном) Замовлення Послуг Виконавця;
– факт заповнення реєстраційної картки гостя безпосередньо в Готелі.
1.6. Гість погоджується з тим, що він не має право починати оформлення Замовлення без попереднього ознайомлення з цим Договором. Якщо Гість розпочав оформлення Замовлення та його оплату, Виконавець вважає, що Гість повністю ознайомився та згоден з умовами цього Договору.
1.7. Якщо Гість не згоден з умовами Договору, він не має права використовувати сайт www.bobritsadacha.com, сайти агентів з продажу (www.booking.com та інших) для бронювання кімнат в Готелі, а також не вправі замовляти Послуги іншим шляхом та користуватися готельними та іншими послугами, що їх надає Виконавець за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

“Акцепт” / “Акцептування” – надання Гостем своєї повної та безумовної згоди на укладення даного Договору відповідно до його умов в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
“Виконавець” – суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає Послуги та реквізити якого зазначено у розділі 12 цього Договору.
“Гість” – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала сайт www.bobritsadacha.com та акцептувала цей Договір на сайті та/або шляхом заповнення реєстраційної картки гостя безпосередньо в Готелі, або замовила Послуги через сайт агенту з продажу (www.booking.com та інших).
“Готель” – готель “Бобриця Дача”, розташований за адресою: вул. Козацька, 77, с. Бобриця, Києво-Святошинський район, Київська область, 08142.
“Договір” – цей публічний Договір, зразок якого розміщений на сайті www.bobritsadacha.com.
“Замовлення” – адресована Виконавцю та/або його працівникам / представникам / агентам належним чином оформлена електронна, письмова, телефонна або усна заявка Гостя на отримання Послуг, набір яких формується Гостем шляхом вибору відповідного варіанту за наслідками пошуку в Системі онлайн-бронювання на сайті www.bobritsadacha.com та/або на сайті агенту з продажу (www.booking.com та інших) або за допомогою менеджерів служби бронювання Готелю.
“Послуги” – готельні та інші послуги, які надаються Виконавцем за цим Договором.
“Правила Готелю” – розміщені на сайті www.bobritsadacha.com правила користування Готелем та Послугами. Правила Готелю є невід’ємною частиною цього Договору.
“Система онлайн-бронювання та оплати” (“Система”) – інформаційна система, яка містить відомості про надіслані Замовлення, наявність місць в Готелі, тарифи та правила їхнього застосування, а також інші умови надання Послуг. Інформація в Системі може бути в будь-який час змінена або доповнена; крім того, Виконавець не надає жодних гарантій працездатності, надійності та коректності роботи Системи, у зв’язку з чим Гостю пропонується використовувати Систему в режимі “як вона є”.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Гостю обрані ним Послуги, а Гість зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги, повністю дотримуючись Правил Готелю.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець має право:
4.2.1. Обробляти персональні дані Гостя, під час укладання та виконання цього Договору, а також вносити їх до власної бази персональних даних в порядку, визначеному Законом України “Про захист персональних даних” на підставі згоди, наданої Гостем під час Акцептування цього Договору;
4.2.2. Вносити зміни до цього Договору та/або Тарифів, шляхом публікації нової редакції та/або змін до них на сайті www.bobritsadacha.com;
4.2.3. Залучати третіх осіб до виконання Замовлення, проведення та отримання платежів за Договором або для інших потреб Виконавця для забезпечення надання Послуг, без погодження таких дій Виконавця із Гостем;
4.2.4 В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Гостем умов цього Договору;
4.2.5. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
4.2. Виконавець зобов’язаний:
4.2.1. Виконувати умови даного Договору;
4.2.2. Надати Гостю Послуги належної якості відповідно до Замовлення.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГОСТЯ

5.1. Гість має право:
5.1.1. Оформити Замовлення Послуг, запропонованих на відповідній сторінці сайту www.bobritsadacha.com або на сайті агенту з продажу (www.booking.com та інших), або іншим шляхом (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти, соціальних мереж, інших засобів електронних комунікацій або усно (в тому числі за телефоном));
5.1.2. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до Замовлення та умов цього Договору;
5.1.3. Знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
5.1.4. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
5.1.5. На доступ до своїх персональних даних;
5.1.6. Отримувати не пізніше як протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
5.1.7. Пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
5.1.8. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
5.1.9. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
5.1.10. Звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
5.1.11. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
5.1.12. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
5.1.13. Відкликати згоду на обробку персональних даних;
5.1.14. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
5.1.15. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;
5.1.16. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.
5.2. Гість зобов’язаний:
5.2.1. Своєчасно та в повному обсязі оплатити Замовлення на умовах цього Договору будь-яким із запропонованих Виконавцем варіантом оплати. У випадку оплати Замовлення банківською карткою Гість має використовувати лише власну банківську картку;
5.2.2. Ознайомитись з умовами цього Договору, з інформацією про Послуги, з Правилами Готелю, які розміщена на сайті www.bobritsadacha.com;
5.2.3. Дотримуватися Правил Готелю;
5.2.4. В повному обсязі відшкодовувати збитки, завдані Виконавцеві, майну Готелю та/або інших осіб.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Гість самостійно оформлює Замовлення на сайті www.bobritsadacha.com або на сайті агенту з продажу (www.booking.com та інших) шляхом вибору відповідного варіанту розміщення (Послуг), заповнення особистої інформації про Гостя та натискання кнопки “Забронювати” (або аналогічних дій на сайті агенту з продажу (www.booking.com та інших), або шляхом електронного повідомлення, через соціальні мережі, інші засоби електронних комунікацій, телефонний дзвінок або особисто в Готелі.
6.2. Термін обробки Замовлення Виконавцем – як правило, негайно в режимі реального часу, крім Замовлень, надісланих Виконавцеві електронною поштою або через соціальні мережі (в такому випадку Замовлення обробляються Виконавцем протягом 24 годин з моменту надходження).

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна Договору – це ціна всіх замовлених Гостем Послуг, включаючи всі додаткові платежі та збори, передбачені Правилами Готелю та чинним законодавством, а також вартість усіх інших послуг, наданих Гостю під час його перебування в Готелі (наприклад, харчування, прокат велосипедів, екскурсії, додаткове прибирання кімнати, прання особистих речей Гостя тощо).
7.2. Гість оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у гривнях. Оплати в іншій валюті перераховуються в гривні за поточним курсом відповідного банку, що проводить платіжну операцію.
7.3. Оплата Послуг здійснюється за вибором Гостя шляхом: (а) оплати банківською карткою; (б) банківським переказом на поточний рахунок Виконавця; (в) готівкою безпосередньо в Готелі.
7.4. Моментом оплати Послуг вважається зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (при оплаті готівкою – внесення готівкових коштів у касу Готелю).
7.5. Бронь є дійсною за умови 100% оплати кімнати за три доби до заселення.

8. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Гість надає Виконавцеві (його правонаступнику) дозвіл на збір, зберігання, фіксацію, обробку (включаючи автоматизовану) в будь-якій формі на будь-яких носіях своїх персональних даних:
– прізвище, ім’я та по батькові;
– контактний телефон;
– адреса електронної пошти (e-mail);
– адреса;
– стать;
– вік;
– дату та місце народження;
– громадянство;
– дані паспорту;
– зображення Гостя, які фіксуються внутрішньою системою відеозапису в приміщеннях, на території Готелю та на прилеглій території.
8.2. Гість також надає згоду на одержання, обробку та зберігання наступних даних, в тому числі даних, які автоматично передаються через інтернет під час відвідування сайту www.bobritsadacha.com, перегляду рекламних блоків і відвідування сторінок, на яких встановлений статистичний скрипт Системи (“піксель”):
– адреса інтернет-протоколу (IP) Гостя;
– інформація про маркери звернень (cookies);
– інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до сайту www.bobritsadacha.com чи показ реклами);
– час доступу;
– адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
– реферер (адреса попередньої сторінки);
– історія покупок / замовлень, браузери та операційні системи, які використовує Гість;
– геолокацію (місцезнаходження) Гостя під час відвідування сайту www.bobritsadacha.com;
– дані банківських карток Гостя, наданих для оплати Послуг.
8.3. Відключення Гостем маркерів звернень (cookies) може мати наслідком неможливість доступу к частинам сайту www.bobritsadacha.com або інших сайтів, які потребують автоматизації.
8.4. Персональні дані Гостя та іншу надану / одержану інформацію Виконавець (його правонаступник) може використовувати з метою:
– ідентифікації Гостя, для оформлення та виконання Замовлення та укладання цього Договору;
– надання Гостю доступу до персоналізованих розділів сайту www.bobritsadacha.com;
– встановлення з Гостем зворотного зв’язку, включаючи надсилання повідомлень, запитів щодо використання сайту www.bobritsadacha.com, надання Послуг, обробки запитів та Замовлень Гостя;
– підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Гостем;
– повідомлення Гостя про поточний стан бронювання кімнат в Готелі (поточний стан замовлених Послуг);
– надання Гостю ефективної клієнтської та технічної підтримки щодо використання сайту www.bobritsadacha.com та інших засобів комунікації Гостя з Виконавцем та/або Готелем;
– надання Гостю спеціальних пропозицій Готелю, інформації про ціни та заходи Готелю, розсилки новин Готелю та інших повідомлень від Виконавця (його правонаступника) та від Готелю, здійснення рекламної діяльності;
– проведення дослідження ринку, анкетування задоволення Гостем наданими Послугами;
– забезпечення безпеки Гостя, інших гостей та відвідувачів Готелю, а також його працівників і підрядників;
– запобігання, встановлення та розслідування випадків шахрайства, кіберзлочинів та іншої злочинної діяльності.
8.5. Обробка персональних даних Гостя здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
8.6. Гість погоджується з тим, що Виконавець має право передавати персональні дані Гостя третім особам – банкам, кур’єрським службам, сервісу таксі, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку тощо виключно з метою оформлення та виконання Замовлення Гостя, а також під час здійснення Виконавцем (його правонаступником) та/або Готелем рекламної діяльності.
8.7. Деякі з Послуг надаються іншими особами (підрядниками) за договорами з Виконавцем / Готелем, тому таким третім особам можуть час від часу передаватися персональні дані Гостя для забезпечення виконання договорів з дотриманням всіх вимог конфіденційності щодо персональних даних Гостя.
8.8. Виконавець (його правонаступник) зберігає за собою право надавати персональну інформацію Гостя на вимогу суду або правоохоронних органів, а також за власним рішенням у випадку, коли це буде необхідно для дотримання вимог чинного законодавства, виконання податкових та звітних вимог та захисту майна та інтересів Виконавця (його правонаступника) та/або Готелю.
8.9. Обробка персональних даних Гостя дозволяється виключно із зазначеною в цьому Договорі метою засобами, необхідними для її досягнення, в тому числі: отримання оригіналів документів, створення їхніх копій, збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення, оновлення, зміна, використання, передача, надання, знеособлювання, блокування, видалення та знищення.
8.10. Володілець бази персональних даних – Виконавець (його правонаступник). Адреса Володільця: дивитись пункт 12 цього Договору. Контактний телефон з питань захисту персональних даних +380 (97) 924 77 77. Розпорядник бази персональних даних – немає. Транскордонні передачі персональних даних відсутні. Місцезнаходження бази персональних даних – “Бобриця Дача”, вул. Козацька, 77, с. Бобриця, Києво-Святошинський район, Київська область, 08142.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
9.2. У випадку заподіяння Гостем шкоди майну Виконавця, майну Готелю та/або інших осіб, Виконавець складає акт-претензію, в якому зазначає: (а) яке майно було пошкоджено / знищено; (б) розрахункову вартість відшкодування (розмір заподіяної шкоди), включаючи вартість робіт з ремонту / відновлення майна (якщо воно підлягає ремонту), відповідно до прейскуранту або відповідно до документально підтвердженої вартості майна до або згідно поточних ринкових цін на відповідне майно та вартість робіт з ремонту / відновлення майна (якщо воно підлягає ремонту). У випадку відмови Гостя від підписання акту-претензії, Виконавець залучає до його підписання інших осіб, які можуть засвідчити факт наявності шкоди майну Виконавця, майну Готелю та/або інших осіб.
9.3. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
9.4. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів Сторін протягом 30 (тридцять) днів з моменту його виникнення, він вирішується в судовому порядку відповідно до процесуального законодавства України. До цього Договору застосовується право України.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно сталося внаслідок форс-мажорних обставин.
10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, громадянином (або резидентом) якої є Гість, або держави, громадянином (або резидентом) якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання цього Договору, а також інші дії чи події, що виникають та існують поза волею Сторін.
10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що є дієздатною та має всі права та повноваження, необхідні і достатні для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.
11.2. Одностороння зміна умов цього Договору Гостем чи відмова виконувати цей Договір Гостем після його Акцепту не дозволяється, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це іншої Сторони, крім випадків передачі Виконавцем своїх прав і обов’язків своєму правонаступнику (особі, яка надаватиме Послуги в Готелі замість Виконавця).
11.3. Виконавець має право без згоди та повідомлення Гостя передати свої права та обов’язки за цим Договором своєму правонаступникові на підставі договору або іншим шляхом, наприклад, у випадку призначення нового оператора Готелю замість Виконавця.
11.4. Умови цього Договору можуть бути змінені Виконавцем у будь-який час і набирають чинності відразу після їхньої публікації на сайті www.bobritsadacha.com.
11.5. Місце виконання Договору: вул. Козацька, 77, с. Бобриця, Києво-Святошинський район, Київська область, 08142.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа – підприємецьЧебакова Тетяна Миколаївна
Код ЄДРПОУ 2526916567
Адреса: вул. Хмельницька, 2, кв. 4, м. Київ, 03115
Адреса для листування: вул. Козацька, 77, с. Бобриця, Бучанський район, Київська область, 08142
Рахунок отримувача: UA693052990000026004026809529
Назва банку: в АТ КБ “Приватбанк”
ЄДРПОУ банку 14360570
Код Банку (МФО): 305299